Regulamin

Zasady zamawiania i świadczenia usług hotelarskich

w Pensjonacie Witoldówka

Poniższe regulacje określają podstawowe prawa i obowiązki dla osób korzystających z usług Pensjonatu Witoldówka.

1. Rezerwacja i zawarcie umowy

1.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich następuje po dokonaniu rezerwacji pobytu w Pensjonacie Witoldówka, bądź przyjęcia pobytu bezpośrednio po zgłoszeniu się w Pensjonacie.

1.2. Zgłoszenia rezerwacji dokonać można telefonicznie, lub pisemnie, także drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@witoldowka-krynica.pl poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Pensjonatu – www.witoldowka-krynica.pl w terminie do 6 miesięcy licząc od daty rezerwowanego pobytu.

1.3. Rezerwacja pobytu hotelowego następuje po uzgodnieniu czasookresu pobytu, kategorii pokoju oraz dokonaniu przedpłaty w wysokości 30 % kwoty należnej za pobyt. Przedpłaty dokonuje się w formie przelewu bankowego, wpłaty gotówkowej lub w formie obciążenia karty kredytowej. Rezerwacje dokonane w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu następują po dokonaniu przedpłaty w wysokości 50% kwoty należnej za pobyt.

1.4. Po otrzymania przedpłaty Pensjonat potwierdza w sposób uzgodniony z Zamawiającym dokonanie rezerwacji – wskazując jej numer, numer pokoju oraz okres pobytu. Dokonanie potwierdzenia rezerwacji stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług na warunkach obowiązujących w Pensjonacie.

2. Warunki płatności

2. 1 Należność za pobyt regulowana jest w czasie pobytu w Pensjonacie gotówką w kasie Pensjonatu lub kartą płatniczą w dniu zakończenie pobytu. Dokonana przedpłata podlega rozliczeniu przy końcowym rachunku za pobyt.

2.2 Jeśli w okresie między dokonaną przedpłatą a rzeczywistym pobytem nastąpiła zmiana cen, rozliczenie następuje wg stawek obowiązujących w czasie pobytu, chyba że dokonana przedpłata wyniosła 100 % kwoty należnej za pobyt.

3. Usługi i ceny

3.1. Pensjonat zobowiązuje się spełnić świadczenia zgodne z niniejszymi zasadami i innymi odrębnie dokonanymi między stronami ustaleniami.

4. Rezygnacja z usług

4.1. Rezygnacja z pobytu może nastąpić na podstawie pisemnie złożonego oświadczenia również drogą elektroniczną. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania informacji przez Pensjonat.

4.2. Zwrotowi z tytułu rezygnacji podlegają:

– 50 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje przynajmniej na 30 i więcej dni przed datą rozpoczęcia pobytu

– 30 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje przynajmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

– 0 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

5. Zmiany warunków wykonywania usług

5.1. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usług z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, strajki, powódź itp.). Zamawiający otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie.

6. Doba hotelowa

6.1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

Klauzula informacyjna dla gości

Pensjonatu „Witoldówka”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych Jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o., Ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, KRS: 0000037822, NIP: 5260250127, REGON: 00129596000000

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pan Michał Wesołowski, e-mail: michal.wesolowski@armsafield.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu wypełniania obowiązków prawnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz firmia rachunkowa świadcząca usługi dla Administratora

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych – do dnia przedawnienia roszczeń

b) w celu realizacji obowiązków prawnych, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dane dotyczą.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania