Regulamin

Zasady zamawiania i świadczenia usług hotelarskich

w Pensjonacie Witoldówka

Poniższe regulacje określają podstawowe prawa i obowiązki dla osób korzystających z usług Pensjonatu Witoldówka.

1. Rezerwacja i zawarcie umowy

1.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich następuje po dokonaniu rezerwacji pobytu w Pensjonacie Witoldówka, bądź przyjęcia pobytu bezpośrednio po zgłoszeniu się w Pensjonacie.

1.2. Zgłoszenia rezerwacji dokonać można telefonicznie, lub pisemnie, także drogą poczty elektronicznej na adres e-mail witoldowka@lacpol.pl poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Pensjonatu – www.witoldowka-krynica.pl w terminie do 6 miesięcy licząc od daty rezerwowanego pobytu.

1.3. Rezerwacja pobytu hotelowego następuje po uzgodnieniu czasookresu pobytu, kategorii pokoju oraz dokonaniu przedpłaty w wysokości 30 % kwoty należnej za pobyt. Przedpłaty dokonuje się w formie przelewu bankowego, wpłaty gotówkowej lub w formie obciążenia karty kredytowej. Rezerwacje dokonane w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu następują po dokonaniu przedpłaty w wysokości 50% kwoty należnej za pobyt.

1.4. Po otrzymania przedpłaty Pensjonat potwierdza w sposób uzgodniony z Zamawiającym dokonanie rezerwacji – wskazując jej numer, numer pokoju oraz okres pobytu. Dokonanie potwierdzenia rezerwacji stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług na warunkach obowiązujących w Pensjonacie.

2. Warunki płatności

2. 1 Należność za pobyt regulowana jest w czasie pobytu w Pensjonacie gotówką w kasie Pensjonatu lub kartą płatniczą w dniu zakończenie pobytu. Dokonana przedpłata podlega rozliczeniu przy końcowym rachunku za pobyt.

2.2 Jeśli w okresie między dokonaną przedpłatą a rzeczywistym pobytem nastąpiła zmiana cen, rozliczenie następuje wg stawek obowiązujących w czasie pobytu, chyba że dokonana przedpłata wyniosła 100 % kwoty należnej za pobyt.

3. Usługi i ceny

3.1. Pensjonat zobowiązuje się spełnić świadczenia zgodne z niniejszymi zasadami i innymi odrębnie dokonanymi między stronami ustaleniami.

4. Rezygnacja z usług

4.1. Rezygnacja z pobytu może nastąpić na podstawie pisemnie złożonego oświadczenia również drogą elektroniczną. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania informacji przez Pensjonat.

4.2. Zwrotowi z tytułu rezygnacji podlegają:

– 50 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje przynajmniej na 30 i więcej dni przed datą rozpoczęcia pobytu

– 30 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje przynajmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

– 0 % dokonanej przedpłaty, jeżeli rezygnacja następuje poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu

5. Zmiany warunków wykonywania usług

5.1. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usług z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, strajki, powódź itp.). Zamawiający otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie.

6. Doba hotelowa

6.1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.