Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla gości Pensjonatu „Witoldówka”

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych Jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „Lacpol” Sp. z o.o., Ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, KRS: 0000037822, NIP: 5260250127, REGON: 00129596000000

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pan Michał Wesołowski, e-mail: michal.wesolowski@armsafield.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową lub gastronomiczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu wypełniania obowiązków prawnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz firmia rachunkowa świadcząca usługi dla Administratora

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich lub gastronomicznych – do dnia przedawnienia roszczeń

b) w celu realizacji obowiązków prawnych, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dane dotyczą.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

9) Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania